top of page
  • 作家相片chingwoolung1952

生抽,正呀

話說老舖响農曆新年後換咗個新既姐姐,從此,老板娘唔駛再日日上演「今晚食乜餸」😬!新姐姐雖然廚藝仲未達標,但勝在自己有「煮見」💡,令老板娘減少唔少煩惱之餘,老舖家中亦多左唔少新菜色(至少响我地屋企好少出現😅)!

今晚我地有煎釀三寶!蘸老舖既鮮味生抽,正呀!👍🏻

51 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page